Færre unge efterkommere står uden job og uddannelse

Læs mere

Analysen kort

En relativ stor gruppe af unge er hverken i arbejde eller under uddannelse. Selvom ikke-vestlige indvandrere og efterkommere kun udgør hver tiende i denne gruppe, så er andelen af ikke-vestlige efterkommere uden job og uddannelse dog markant højere end for jævnaldrende unge med dansk baggrund. Unge, der hverken tager en uddannelse eller kommer ud på arbejdsmarkedet, er i høj risiko for at blive yderligere marginaliseret i samfundet senere hen, og derfor er der med god grund stor national opmærksomhed på gruppen. Ikke-vestlige efterkommeres overrepræsentation kan dog kalde på et særligt indsatsbehov.

Analysen finder bl.a.

  • Andelen af unge, der hverken er i job eller under uddannelse, er særligt høj for ikke-vestlige efterkommere fra nogle oprindelseslande. Eksempelvis var knap halvdelen af mandlige 20-29 årige efterkommere med somalisk baggrund hverken i beskæftigelse eller under uddannelse.
  • Ca. 11.000 ikke-vestlige efterkommere i alderen 16-30 år var hverken i beskæftigelse eller under uddannelse i 2019.
  • Andelen af unge ikke-vestlige efterkommere, der hverken er i job eller under uddannelse, er faldet fra 2013 til 2019.
  • Gabet mellem unge ikke-vestlige efterkommere og unge med dansk baggrund – ift. andel hverken i job eller under uddannelse – er mindsket. Særlig markant er udviklingen for kvinder og for de 25+-årige.
Rasmus Brygger

Rasmus Brygger

Stifter

Tlf: 31122348

En markant større andel af unge ikke-vestlige efterkommere er hverken i beskæftigelse eller uddannelse, om end der er store forskelle på tværs af oprindelseslande. Knap halvdelen, 47 pct, af 20-29 årige somaliske mænd var i 2019 hverken i uddannelse eller beskæftigelse. Blandt kvindelige efterkommere fra ikke-vestlige lande var andelen uden arbejde og uddannelse højest hos kvinder med libanesisk baggrund – en stor del af denne gruppe er sandsynligvis børn af statsløse palæstinensiske flygtninge. Af de 20-29 årige libanesiske kvinder var 28 pct. hverken i job eller under uddannelse. Til sammenligning er det tilfældet for 15 pct. af kvinder og mænd med dansk baggrund i samme aldersgruppe.

Betegnelsen NEET (Not in Employment, Education or Training) bliver ofte brugt om gruppen af unge uden uddannelse og beskæftigelse. NEET-gruppen er, ifølge et omfattende VIVE-studie fra 2019, generelt karakteriseret ved i markant højere grad at have en vanskelig opvækst. Hver femte unge i NEET-gruppen har været anbragt uden for hjemmet, unge i gruppen har klaret sig dårligere i skolen, gik i højere grad i specialklasse og havde et højere fravær. Dertil har en højere andel været i kontakt med det psykiatriske hospitalsvæsen, har brudt straffeloven, er vokset op i lavindkomstfamilier, har fået børn i en tidlig alder og er flyttet hjemmefra inden 18-årsalderen. Ifølge VIVE-studiet har ca. 10 pct. af unge i NEET-gruppen udenlandsk baggrund.

En analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fra 2017 tegner et lignende billede af de unge indvandrere og efterkommere i NEET-gruppen. Her ses det også, at disse unge i lavere grad har en fuldført uddannelse, i højere grad har været anbragt som børn og i højere grad begår kriminalitet. Særligt forskellen i kriminalitet er påfaldende, hvor det ses, at 46 pct. af de 16-29 årige mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund har været dømt efter straffeloven. Til sammenligning er det tilfældet for 23 pct. af alle mandlige efterkommere med ikke-vestlig baggrund.

Andelen af unge ikke-vestlige efterkommere, der hverken er i job eller under uddannelse, er dog faldende. I 2013 var det eksempelvis tilfældet for 29 pct. af 20-årige mandlige ikke-vestlige efterkommere. I 2019 faldt andelen til 25 pct. For mandlige ikke-vestlige efterkommere har udviklingen været størst for 30-årige, hvor andelen i NEET-gruppen faldt fra 33 pct. til 23 pct. Det kan bl.a. forklares i en generelt (langsomt) stigende beskæftigelse blandt ikke-vestlige indvandrere og efterkommere (bl.a. ifølge Mandag Morgen 2021). Udviklingen fra 2013 til 2019 skal også ses i forhold til konjunkturudviklingen.

Andelen af kvindelige ikke-vestlige efterkommere er ligeså faldende. I 2013 var 24 pct. af 20-årige kvindelige ikke-vestlige efterkommere hverken i job eller under uddannelse. I 2019 var andelen faldet til 17 pct. Det største fald er for 21-årige, hvor andelen i NEET-gruppen faldt fra 23 pct. til 14 pct. Dette skal ses i relation til, at særligt flere ikke-vestlige kvindelige efterkommere tager en videregående uddannelse ifølge bl.a. Udlændinge- og Integrationsministeriet (2017).

Der var i 2019 ca. 11.000 16-30-årige ikke-vestlige efterkommere, der hverken var i beskæftigelse eller under uddannelse.

Udviklingen for ikke-vestlige efterkommere skal ses i sammenhæng med, at andelen af unge med dansk baggrund, der er i NEET-gruppen, også er faldende. Dog er udviklingen større blandt ikke-vestlige efterkommere, hvilket medfører, at gabet mellem ikke-vestlige efterkommere og unge med dansk baggrund mindskes.

For de unge mænds vedkommende er gabet særligt mindsket for de ældste i målgruppen. Eksempelvis er gabet halveret for de 30-årige. I 2013 var andelen af mandlige ikke-vestlige efterkommere i NEET-gruppen 18 pct. point højere end for jævnaldrende med dansk baggrund. I 2019 var dette faldet til kun at være 9 pct. point højere.

Udviklingen for kvindelige ikke-vestlige efterkommere er særligt interessant. Her er gabet for 20-22 årige nærmest forsvundet fra et gab på ca. 5-8 pct. i 2013. Ligesom for mændene er gabet også mindsket markant for de ældste i målgruppen.

Der er for begge køn enkelte undtagelser i nogle aldersgrupper, hvor gabet enten er stort set uændret eller steget marginalt.